Dendrologisch Fonds ‘Theo Janson’

Donatiebeleid
Het Dendrologisch Fonds ‘Theo Janson’ richt zich op het ondersteunen van projecten in Nederland en België van dendrologisch belang met een educatieve of ideële strekking.

Criteria
Het bestuur van de NDV hanteert een aantal criteria bij het beoordelen van aanvragen. De steun van het Dendrologisch Fonds ‘Theo Janson’ is met name gericht op concrete, benoembare projecten in de voorbereidende fase en heeft nimmer een permanent karakter. De NDV verleent financiële steun aan instellingen, niet aan overheden, individuen of aan instellingen met een commerciële of uitgesproken politieke of religieuze doelstelling. In de praktijk zijn dat vaak verenigingen, stichtingen, arboreta, pineta e.d.

Signalering
De NDV stimuleert het gebruik van het Fonds. Het bestuur zoekt actief naar projecten en initiatiefnemers passend bij de doelstelling van het Fonds. Daarvoor wordt publiciteit gezocht en wordt het netwerk van leden en vakgenoten benaderd. De NDV heeft belang bij de publiciteit die door haar ondersteunde projecten genereren.

De aanvraag
Verzoeken om financiële steun geschieden bij voorkeur met een aanvraagformulier, dat onderaan deze pagina beschikbaar is of op verzoek wordt toegezonden. De aanvraag moet, voorzien van (uitgebreide) motivatie en documentatie, schriftelijk worden ingediend.
De aanvraag moet inzicht geven in
– de aard van de organisatie,
– de doelstellingen,
– de aard van het project of initiatief waarvoor steun wordt gevraagd,
– de planning van het project of initiatief,
– de publiciteit rondom het project.
Daarnaast dient de aanvraag voorzien te zijn van een overzichtelijke begroting.
In alle gevallen is het ter bindende beoordeling aan het bestuur van de NDV om een aanvraag wel of niet of gedeeltelijk te honoreren, zonder mogelijkheid van beroep.
De aanvrager staat in voor de juistheid en de volledigheid van alle aan de NDV verstrekte gegevens en informatie.

Financiële afhandeling
Het toegekende bedrag blijft maximaal twee jaar beschikbaar, te rekenen vanaf de datum van toekenning. Na afronding van het project dient de aanvrager bij de penningmeester van de NDV een declaratie in voor het toegekende bedrag, met vermelding van de datum waarop het project is afgerond.

Budget
Het budget van het Fonds wordt gevoed met gelden uit de algemene middelen van de NDV. Ook kan het Fonds gevoed worden door sponsorgelden, giften e.d. Per jaar wordt in de begroting een budget vastgesteld van € 1.000. Het bedrag dat per jaar niet wordt gebruikt, wordt overgebracht naar het volgende jaar. Het maximum budget per jaar is € 5.000, exclusief sponsorgelden, giften e.d.
Het Fonds heeft een eigen grootboeknummer op de resultatenrekening van de NDV.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheer van de gelden. Het bestuur legt bij monde van de penningmeester in de Algemene ledenvergadering van de NDV verantwoording af over inkomsten en uitgaven van het afgelopen kalenderjaar.
Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Voorbeelden van projecten:
• Informatiebord bij de ingang van een pinetum
• Ondersteunen van leermogelijkheden van stagiairs in een arboretum
• Etikettering van bomen in een arboretum
• Ondersteuning bij het op naam brengen van bomen in een arboretum

Download: Aanvraagformulier (.pdf-bestand)
Download: Aanvraagformulier (.docx-bestand)