Dendrologisch Fonds ‘Theo Janson’

Dendrologisch Fonds ‘Theo Janson’
Het Dendrologisch Fonds ‘Theo Janson’ van de NDV richt zich op het ondersteunen van projecten van dendrologisch belang met een educatieve of ideële strekking.

Criteria
Het bestuur van de NDV hanteert een aantal criteria bij het beoordelen van aanvragen. De steun van het Dendrologisch Fonds ‘Theo Janson’ is met name gericht op concrete, benoembare projecten in de voorbereidende fase en heeft nimmer een permanent karakter. De NDV verleent financiële steun aan instellingen, niet aan overheden, individuen of aan instellingen met een commerciële of uitgesproken politieke of religieuze doelstelling. In de praktijk zijn dat vaak verenigingen, stichtingen, arboreta, pineta e.d.

De aanvraag
Verzoeken om financiële steun geschieden bij voorkeur met het aanvraagformulier. Voor de aanvraag kunt u hieronder doorklikken.
De aanvraag moet inzicht geven in:
• De aard van de organisatie
• De doelstellingen
• De aard van het project of initiatief waarvoor steun wordt gevraagd
• De planning van het project of initiatief.

Daarnaast dient de aanvraag voorzien te zijn van een overzichtelijke begroting.
In alle gevallen is het ter bindende beoordeling aan het bestuur van de NDV om een aanvraag, zonder mogelijkheid van beroep, wel of niet te honoreren.

De aanvraag dient juist en volledig te zijn voor alle aan de NDV verstrekte gegevens.

Financiële afhandeling
Na afronding van het project dient de aanvrager een declaratie in bij de penningmeester van de NDV voor het toegekende bedrag met vermelding van de datum waarop het project is afgerond. Het toegekende bedrag blijft maximaal twee jaar beschikbaar, te rekenen vanaf de datum van toekenning.

Aanvraagformulier