Redactieformule Arbor Vitae 2008

Inleiding
In deze redactieformule zijn de ‘spelregels’ opgenomen voor een basisuitvoering van Arbor Vitae. Onder ‘spelregels’ wordt verstaan o.a. informatie over het aantal pagina’s, lengte van de rubrieken c.q. de artikelen, hoe gaat de (eind)redactie(commissie) met artikelen om, contacten met de auteurs, de kwaliteitseisen en grootte van aan te leveren illustratiemateriaal, werkwijze van de redactiecommissie en de eindredactie.

Op de basisuitvoering kan in voorkomende gevallen worden afgeweken. De afwijking heeft dan meestal betrekking op het aantal pagina’s en de lengte van de artikelen. Uitbreiding van het aantal pagina’s wordt zo veel mogelijk vermeden, mede omdat hierbij een financieel budgettair aspect meespeelt, met andere woorden er hangt een prijskaartje aan.

De basis
Vormgeving: Grafisch Atelier Wageningen (GAW), 2007
Aantal pagina’s: als basis 48
Lettertype: Officina serif en Officina sans
Advertenties: de advertenties worden bij elkaar, achterin geplaatst, ten einde een rustig (lees)beeld te hebben.
Opmaakprogramma: Adobe – Indesign CS3
Drukker: Scholma Druk, Bedum

De rubrieken en de lengte van de rubrieken c.q. de artikelen
Colofon NDV, Bij de omslag (1 pagina)
Inhoud (1 pagina)
Verenigingsnieuws inhoud (1 pagina)
Redactie Arbor Vitae (1 pagina)
KVBC Bestuur (1 pagina)
NDV Bestuur (1 pagina)
Jaarverslag NDV (3 pagina’s) (nr. 1 van elk jaar)
Activiteiten (2 pagina’s) (nr.1 van elk jaar)
Nieuwe leden (1 pagina)
Sortiment (6 pagina’s (aantal) pagina’s evt. te
combineren met Dendrovaria, totaal 12)
Van de Keuringscommissie (4 pagina’s)
Dendrovaria (6 pagina’s)
Verslagen NDV en KVBC activiteiten (8 pagina’s)
Dendroquest (2 pagina’s)
Bij de omslag (3 pagina’s) (nr 1 van elk jaar)
Korte berichten inhoud (1 pagina)
Korte berichten (2 pagina)
Boeken (2 pagina’s)
Agenda (2 pagina’s)
Advertenties (5 pagina’s)
Colofon KVBC (1 pagina)
Advertentie, omslag achterkant (1 pagina)

Indicatie:
• Een pagina met alleen tekst bestaat uit 44 regels; 1 A4 = 60 regels tekst
• Twee pagina’s bestaan uit 48 regels (incl. introtekst 4 regels), de kop en foto’s

Illustratiemateriaal voor de omslag en ter ondersteuning van de artikelen (binnenwerk)
Uitgangspunt: bij elk artikel dat zich daarvoor leent, minimaal 1 illustratie c.q. 1 foto. Voorbeelden: de rubrieken Sortiment, Dendrovaria, Van de Keuringscommissie, Verslagen, Dendroquest.
De omslag: voorafgaand aan de nieuwe jaargang wordt door de redactiecommissie een boom of struik gekozen, waarvan een detail is gefotografeerd afhankelijk van het seizoen. Het detail wordt uitvergroot ten behoeve van de omslag.
Fotograaf: per jaar vast te stellen in een redactievergadering.
Kwaliteit: Foto A4 formaat 300 dpi = 2480 x 3507 pixels bij 72 dpi
(Foto over totaal van linker + rechter pagina dus 4960 x 7014 pixels bij 72 dpi)
Binnenwerk:
Foto hele pagina: 2008 x 2835 pixels bij 72 dpi
Foto halve pagina: 1004 x 1417 pixels bij 72 dpi
Foto kwart pagina: 560 x 800 pixels bij 72 dpi
M: Alle pixels circa (= plus of min 5%)

Bijdragen aan Arbor Vitae
De redactionele ruimte van Arbor Vitae staat open voor bijdragen op het gebied van dendrologie en sortiment. Leden uit zowel de NDV als de KVBC kunnen daarvan gebruik maken door hun bijdragen, bij voorkeur over houtige gewassen, in te sturen.

Kopij zonder opmaakkenmerken kan worden aangeleverd bij Jolanda Hamers, eindredacteur, bij voorkeur in Word per e-mail aan jolanda.hamers@dendrologie.nl. Ook voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de redactie door een e-mail te sturen naar Jolanda Hamers.

De redactie behoudt zich het recht voor om artikelen te corrigeren, in te korten of te weigeren. In alle gevallen wordt met de auteur(s) overlegd. Anonieme bijdragen worden niet geplaatst. De standaard voor de verwerking van kopij bestaat uit een redactionele controle op correct taalgebruik, interpunctie, helderheid en structuur van de tekst én, voor zover mogelijk, op juistheid van de informatie. Waar nodig worden teksten aangepast. Voor alle wijzigingen volgt overleg met de auteur en wordt goedkeuring van de eindtekst gevraagd. Voor de naamgeving van besproken planten zijn de Naamlijsten (laatste druk) maatgevend, voor zover deze van toepassing zijn.

Redactiecommissie
Gert Fortgens, Piet de Jong, Koos Slob en Ineke van Teylingen – leden
Jolanda Hamers – eindredactie
Arie Lautenbach – opmaak

Werkwijze redactiecommissie en de eindredactie
• Redactievergadering, direct na verschijnen Arbor Vitae
• Ter bespreking: evaluatie verschenen nummer, inhoud volgende nummer, gewenste omvang artikelen vaststellen, taakverdeling aansporen/vragen potentiële auteurs, beeldmateriaal
• Auteurs max. aantal regels en gewenste kwaliteit foto’s doorgeven
• Kopij en beeldmateriaal aan Slob; eerste screening op geschiktheid, rubriek, (dendrologische) kwaliteit, lengte van het artikel; 1e redactie Slob en Van Rhijn, ext. aks.avrh opnemen in de naam doc.
• Kopij naar de redactiecommissie ter beoordeling en redactie op o.a. dendrologische inhoud en kwaliteit, geredigeerd retour aan Slob.
• Slob: Aangebrachte wijzigingen verwerken tot definitieve kopij
• Slob: Bewerkte kopij naar auteur voor instemming
• Slob: Instemming c.q. wijzigingen van auteur verwerken
• Slob: Alle artikelen in definitieve versie opslaan (ext. def )
• Slob: definitieve versies aan Van Rhijn
• Van Rhijn: Definitieve versies hernoemen en volgorde voor opmaak in naam opnemen
• Van Rhijn: Correctie definitieve teksten; daarna aan Lautenbach
• Slob: Beeldmateriaal aan Arie Lautenbach
• Van Rhijn: Correctie opgemaakte proef; akkoord voor drukken aan Lautenbach.

Verzending Arbor Vitae door Scholma Druk
Coördinatie verzending en adresbestanden KVBC en NDV: Harry de Coo

28 februari 2008, vastgesteld in redactievergadering
1 september 2008, wijziging in tekst Bijdragen